என் கனவை

கதை கதையாய் சொல்ல

நான் கம்பனும் அல்ல…

என் பாச பற்றை

வரி வரியாய் சொல்ல

நான் பாரதியும் அல்ல…

என் நற்செயல் முறையை

அடிபிறழாமல் சொல்ல

நான் வள்ளுவனும் அல்ல…

என் திருட்டு முழியும் முரட்டு செயலும்

குதற்க பேச்சும் முன்கோபமும்

என்னை கெட்டவனாய் சொல்ல

நான் ஈவு இரக்கம் நேர்மையோடு

காதல் வயப்பட்ட நல்ல மனிதனென்று

இவ்வுலகிற்கு எப்படி சொல்ல…

இல்லவாசி.

பாளையம்கோட்டை மத்திய சிறை.

 

Categories: PX NEWS

0 thoughts on “இவ்வுலகிற்கு எப்படி சொல்ல…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

PX NEWS

Hello Experiment

Today (16.07.2013) GNE member practiced “Hello Experiment” with few inmates in the prison. The goal was to break through programmed responses by changing normal parameters and getting a new emotional response from the person. It Read more...

PX NEWS

Show Mercy

An Inmate at Prison told me… Sir, we at prison, some of us are breeders of all bad thoughts, some of us are great liars and cheaters, cruel and heartless people then how could you Read more...

PX NEWS

Meetings with “Eyes and Ears of the Court”

Today (31.07.2013) GNE’s psychiatric social worker had a long discussion with Regional Probation Officer and District Probation Officer along with Superintendent of Prison at his chamber. They are very much curious to learn about GNE’s Read more...